Mokumas

Tema: Finansų analizė

Terminas anglų kalba: Solvency


Trumpai

Mokumas – tai įmonės gebėjimas įvykti visus savo finansinius įsipareigojimus. Pagal Lietuvos bankroto įstatymą, nemokia įmone yra laikoma tokia, kurios pradelsti įsipareigojimai sudaro daugiau nei pusę balansinio turto vertės. 

Plačiau

Mokumo analizės tikslas yra nustatyti ar įmonė (tam tikrais atvejais gali būti ir kitas subjektas, tačiau tokių atvejų čia nenagrinėsime) pajėgs įvykdyti savo įsipareigojimus, arba tiksliau sakant, kokia yra tikimybė, kad ji nesugebės to padaryti per apibrėžtą vidutinės trukmės laikotarpį.

Paprastai nemokumo tikimybę vertina esami ar potencialūs kreditoriai (bankai suteikę paskolas, obligacijų savininkai, tiekėjai, klientai mokantys didelius avansus), kuriems tos įmonės pelnas iš esmės yra neįdomus, nes jiems nepriklauso. Jiems yra įdomu tik tai, ar yra reali rizika, jog paskolintos lėšos nebus atgautos.

Įmonės mokumas priklauso nuo daugelio faktorių, iš kurių vieni gali būti įtakojami įmonės vadovybės, o kiti ne. Nepaisant to, esminė rizikingumo sandara yra atspindima įmonės kapitalo struktūros ir esančio sverto. Kuo ‚finansinis svertas‘ (financial leverage) ir ‚veiklos svertas‘ (operating leverage) aukštesni, tuo didesnė įmonės kreditingumo rizika.

Įmonės kreditingumo (taip pat nemokumo) rizikos vertinimui galima naudoti tokius rodiklius:

  • Skolos ir nuosavybės santykis
  • Skolos ir turto santykis
  • Skolos ir EBITDA santykis
  • EBITDA padengimo rodiklis
  • Palūkanų padengimo rodiklis
  • Pinigų srauto padengimo rodiklis
  • Pinigų padengimo rodiklis 
  • Kiti panašūs rodikliai

Žinoma, vien rodiklių neužtenka norint blaiviai įvertinti situaciją. Taip pat svarbu įmonės vadovybė, savininkai, jų veiksmų istorija su kitomis įmonėmis. Ne mažiau svarbi yra reali balanse esančio turto vertė (taip pat kaip ir galimas jo įkeitimas) bei jo likvidumas, ko finansiniai mokumo rodikliai paprastai neparodo.

Taip pat reiktų nepamiršti, kad skirtingiems verslo sektoriams yra būdingos skirtingos rodiklių reikšmės, o lyginti visuomet derėtų tik panašias bendroves (veikiančias toje pačioje rinkoje, tame pačiame segmente, panašaus dydžio). 

Taip pat nereikėtų mokumo painioti su likvidumu. Net ir stipri įmonė, esant tam tikroms rinkos sąlygoms, ir prastai susidėliojusi pinigų srautus, gali susidurti su rimtomis likvidumo problemomis.

Patiko informacija?

Pasidalink nuoroda su draugais ir kolegomis! Kelkime lietuvių finansinį raštingumą kartu!

Komentarai

Rokas_Lukosius 2016-11-30 18:21:08

Laukiame komentarų!