Pelno (nuostolių) ataskaita

Tema: Finansų analizė

Terminas anglų kalba: Income Statement


Trumpai


Pelno (nuostolių) ataskaita yra viena iš pagrindinių trijų įmonės finansinių ataskaitų (apart balanso ir pinigų srautų ataskaitos). Ši finansinė ataskaita parodo įmonės finansinį rezultatą (pajamas, sąnaudas, pelną) laikotarpiui, kuriam ši ataskaita yra sudaryta.

Plačiau

Priklausomai nuo ataskaitos formos konkrečios eilutės kartais gali skirtis (ypač analizuojant skirtingų valstybių įmones), tačiau pelno (nuostolio) ataskaitoje visuomet galima matyti visas įmonės pajamas, sąnaudas bei grynąjį pelną.

Išanalizavus šią ataskaitą gan nesunkiai galima pasakyti, kaip įmonei sekėsi jos veikla ataskaitos (bei palyginamuoju) laikotarpiu, ar įmonės pelningumas pakankamas, ar įmonės veikla vystosi teigiama ar neigiama linkme.

Jei įmonės grynasis pelnas neigiamas ilgą laikotarpį - tai iš karto blogas signalas. Vis tik, neigiamas grynasis pelnas, dar nebūtinai reiškia, jog įmonė bėdoje: pvz., įmonė turi labai didelę materialiojo turto bazę, ir todėl patiria aukštas nusidėvėjimo sąnaudas, vis tik, realiai pinigų ji neišleidžia, ir jos finansinė būklė visai gera. Todėl nagrinėjant pelno/nuostolio ataskaitą reikėtų žiūrėti ne vien grynąjį pelną, bet taip pat ir veiklos pelną, EBITDA pelną. Todėl nagrinėjant pelno-nuostolio ataskaitą reikėtų atkreipti dėmesį ir į kitų finansinių ataskaitų duomenis.

Pelno (nuostolių) ataskaitoje galima išskirti šias pagrindines eilutes:

Eilutės pav.

Anglų kalba

Paaiškinimas

Pajamos, pardavimai

Sales, Revenue, Net sales, Total income, Turnover 

Įmonės pajamos parodo kiek įmonė pardavė (ir sukūrė) produkcijos ar paslaugų per tam tikrą laikotarpį. Jei įmonė vykdo brangius ilgalaikius projektus, pajamų apskaita yra kiek sudėtingesnė.

Savikaina

Cost of goods sold, Cost of sales, COGS, Cost of services

Savikaina – tai sąnaudos, kurios tiesiogiai susiję su įmonės produkto kūrimu, ir be jų produkcijos ar paslaugos nebūtų. Paprastai tai žaliavos, darbuotojų atlyginimai, energetiniai ištekliai, patalpų ir įrangos nusidėvėjimas.

Bendrasis pelnas

Gross profit, Gross income, Gross margin

Bendrasis pelnas = Pajamos - Savikaina

(tuo tarpu savikaina - tai tiesioginės veikloje patiriamos sąnaudos).

Veiklos sąnaudos

Operating expenses, General & administrative expenses, SG&A, Overhead expenses

Valdymo išlaidos, tai išlaidos nesusijusios su tiesiogine gamyba (ar kitokio produkto kūrimu). Tai administracijos išlaikymas, marketingo, distribucijos ir panašios išlaidos.

Veiklos pelnas

Operating profit, Operating income, EBIT (su išimtimis)

Veiklos pelnas = Bendrasis pelnas – Veiklos sąnaudos + papildomos veiklos pajamos

Finansinės pajamos

Financial income, Interest income

Palūkanos už indėlius banke, turimas obligacijas ar kitas finansines investicijas. (Bankams, žinoma, netaikoma).

Finansinės sąnaudos

Financial expenses, Interest expenses

Palūkanos sumokėtos už turimas paskolas, kartais ir kitos finansinės išlaidos.

Ikimokestinis pelnas

Profit before tax, Income before tax, Pre-tax profit, Pretax income

Ikimokestinis pelnas = Veiklos pelnas + finansinės pajamos – finansinės išlaidos +/- vienkartinės (ne veiklos) pajamos išlaidos +/- asocijuotų įmonių pelno dalis

Pelno mokestis

Taxes, Income taxes, Corporate income tax, Profit Taxes

Pelno mokesčio tarifas nustatomas kiekvienoje valstybėje. Yra įvairių lengvatų bei skaičiavimo niuansų.

Grynasis pelnas

Net profit, Net income, Earnings, Net earnings

Grynasis pelnas = Ikimokestinis pelnas – Pelno mokestis

Mažumos dalis

Minority interest, Minority share, Non-controlling interest

Mažumos dalis atsiranda konsoliduotose ataskaitose, jei yra dukterinių bendrovių, kurios nėra 100% kontroliuojamos. Mažumos dalis parodo kiek pelno teoriškai priklauso kitiems dukterinių bendrovių akcininkams.

Pelnas patronuojančios įmonės akc.

Profit attr. to shareholders, Equity holders profit, Profit attr. to owners of the parent

Pelnas patronuojančios įmonės akcininkams = Grynasis pelnas – Mažumos dalis


Kiekviena pelno/nuostolio ataskaita būna sudaroma tam tikram konkrečiam laikotarpiui (fiskaliniam/mokestiniam ketvirčiui, ar metams), palyginimui įtraukiant ir atitinkamą praėjusį laikotarpį. Kaip ir visos finansinės ataskaitos, ši taip pat gali būti konsoliduota (visos įmonių grupės) arba atskira.

Taip pat analizuojant svarbu atkreipti dėmesį ar skaičiai pateikiami finansinėje ataskaitoje yra valiutos vienetais, tūkstančiais, milijonais; kokia valiuta, jei tai tarptautinė įmonė. 


Pelno (nuostolio) ataskaitos analizė:

Jei reikia pagalbosanalizuojant ataskaitas, kreipkitės: PROFESIONALI FINANSINIŲ ATASKAITŲ ANALIZĖ - KONSULTACIJOS

Patiko informacija?

Pasidalink nuoroda su draugais ir kolegomis! Kelkime lietuvių finansinį raštingumą kartu!

Komentarai

Rokas_Lukosius 2016-11-30 18:11:55

Laukiame komentarų!