Finansinės ataskaitos (rinkinys)

Tema: Finansų analizė

Terminas anglų kalba: Financial Statements


Trumpai


Finansinė ataskaita – tai pagal standartizuotą formą, remiantis apskaitos standartais, parengtas įmonės/įstaigos dokumentas, apibūdinantis jos finansinę būklę tam tikram laikotarpiui. 

Plačiau

Pagrindinės trys finansinės ataskaitos yra šios:

  • Pelno (nuostolių) ataskaita – parodo įmonės pajamas bei sąnaudas, ir jų struktūrą per ataskaitinį laikotarpį. Taip pat nurodomas įmonės gautas pelnas ar nuostolis.
  • Balansas – pateikia momentinę informaciją sudarymo datai apie įmonės finansinę būklę. Balanse galima rasti už kokią sumą įmonė turi turto, kiek yra įsiskolinusi, kokios jos gautinos sumos ir pan.
  • Pinigų srautų ataskaita – suteikia informaciją apie pinigų judėjimą įmonės pagrindinėje, investicinėje ir finansinėje veikloje. (Ši ataskaita rengiama tik didesnėms įmonėms).

Taip pat prie 'metinių finansinių ataskaitų' būtina nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitaaiškinamasis raštas, kuris detalizuoja finansinėse ataskaitose pateiktą informaciją. (Smulkiau apie papildomas dalis galima paskaityti skiltyje 'metinis pranešimas').


Kas ir kada jas rengia

Iš esmės visos įmonės (išskyrus: individualias, TŪB ir KŪB) privalo rengti metinių finansinių ataskaitų rinkinį, remiantis 'verslo apskaitos standartais', ir pateikti jas registrų centrui elektronine forma. Ten jos už tam tikrą mokestį yra visiems viešai prieinamos. Šio puslapio pabaigoje rasite ką įmonės rinkinyje privalo pateikti, atsižvelgiant į jų dydį.

Metinės ataskaitos turi būti paruoštos ir patvirtintos akcininkų susirinkimo per keturis mėnesius nuo fiskalinio laikotarpio (dažniausiai jis sutampa su kalendoriniais metais) pabaigos. Dar per 30 dienų nuo patvirtinimo jos turi būti pateiktos registrų centrui. Jei bendrovė atitinka nustatytus kriterijus (žr. žemiau), jog finansinės ataskaitos turi būti audituojamos nepriklausomo auditoriaus.


Finansinių ataskaitų laikotarpiai ir tipai

Nors visoms įmonėms privaloma metinės finansinės ataskaitos, tačiau reikėtų nepamiršti, kad įmonių finansinė atskaitomybė gali būti ne tik metinė. Jei įmonių akcijos ar obligacijos yra listinguotos biržoje, tokios įmonės turi rengti bei pateikti ir tarpines (ketvirtines arba pusmetines, priklausomai nuo biržos sąrašo bei jam taikomų reikalavimų) finansines ataskaitas (paprastai per du mėnesius), nors silpnai išvystytose rinkose ši taisyklė gali ir negalioti.

Tuo tarpu visos didesnės, net ir biržoje nelistinguojamos įmonės paprastai taip pat ruošia ketvirtines ataskaitas. Jos tai daro tiek savo reikmėms, tiek ir pagal kreditorių, draudimo bendrovių reikalavimą.

Metinių ataskaitų fiskalinis laikotarpis dauguma atveju sutampa su kalendoriniais metais, tačiau tai nėra privaloma. Kai kurios bendrovės, kurių verslas yra stipriai sezoniškas pasirenka nukelti savo fiskalinių metų pradžią, taip pagerindamos savo balanso rodiklius metinių ataskaitų pabaigai. 

Visos finansinės ataskaitos gali būti konsoliduotos arba nekonsoliduotos. Jei įmonė turi dukterinių bendrovių, ji privalo ruošti ir konsoliduotas ataskaitas, iš kurios matytųsi visos įmonių grupės rezultatas. Būtent į konsoliduotus skaičius turėtų kreipti daugiau dėmesio investuotojai, analizuojantys bendrovę. 

Auditas

Audituojamos būna tik metinės įmonių ataskaitos. Auditorių paprastai renkasi pati bendrovė (tvirtina akcininkų susirinkimas), ir jei įmonė nesiekia didinti savo vardo patikimumo, dažniausiai auditoriais pasirenkami pigesni bei lengviau sukalbami šios paslaugos teikėjai. 

Kas privalo savo ataskaitas audituoti? Kitų bendrovių, ar UAB atitinkanti 2 iš šių kriterijų: (1) pajamos >3,5 mln. EUR, (2) turtas > 1,8 mln. EUR, (3) darbuotojų > 50, turi pasirūpinti, kad finansinės ataskaitos būtų audituojamos.

Tuo tarpu listinguojamos bendrovės turi keletą papildomų taisyklių dėl auditoriaus pasirinkimo, tačiau ir pačios dažniau renkasi garsesnes auditorių įmones: tai didina įmonės skaidrumą ir patikimumą.

Kur rasti jas gaima rasti?

Jei Lietuvos įmonių akcijos kotiruojamos biržoje, tuomet jų ataskaitas surasti nėra sudėtinga – jas galima visuomet rasti Nasdaq OMX interneto puslapyje, arba pačių įmonių svetainėse. 

Jei įmonės nekotiruojamos, jos paprastai linkusios duomenis apie save slėpti. Vis tik, jų ataskaitas beveik visuomet (nors ir kiek pavėlavusias) galima rasti registrų centre, arba nusipirkti iš privačių atitinkamų paslaugų teikėjų (CreditInfo, CrefitReform ir pan.). Užsienio įmonių duomenis taip pat galima užsakyti iš tų pačių ar kitų paslaugų teikėjų, tik užsienio įmonių ataskaitos kainuoja gerokai brangiau.

Finansinių ataskaitų rinkiniai - kokios įmonės kokias finansines ataskaitas ruošia?

Nuo 2016 metų, priklausomai nuo įmonės dydžio, ji turi ruošti tokį finansinių ataskaitų rinkinį:

  • Labai mažos (mikro) įmonės (atitinka bent 2 iš šių 3 kriterijų: pajamos neviršija 0,7 mln. EUR, turtas neviršija 0,35 mln. EUR, darbuotojų skaičius neviršija 10) - privalo ruošti tik trumpą balansą bei trumpą pelno (nuostolio) ataskaitą
  • Mažos įmonės (atitinka bent 2 iš šių 3 kriterijų: pajamos neviršija 8 mln. EUR, turtas neviršija 4 mln. EUR, darbuotojų skaičius neviršija 50) -  privalo ruošti sutrumpintą balansą, pelno (nuostolio) ataskaitą (pilną) bei aiškinamąjį raštą.
  • Vidutinės įmonės (atitinka bent 2 iš šių 3 kriterijų: pajamos neviršija 40 mln. EUR, turtas neviršija 20 mln. EUR, darbuotojų skaičius neviršija 250) - privalo ruošti balansą (pilną), pelno (nuostolių) ataskaitą (pilną), pinigų srautų ataskaitą, nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitą ir aiškinamąjį raštą. Taip pat privalomas metinis pranešimas
  • Didelės įmonės (atitinka bent 2 iš šių 3 kriterijų du metus iš eilės: pajamos viršija 40 mln. EUR, turtas viršija 20 mln. EUR, darbuotojų skaičius viršija 250) - privalo ruošti balansą (pilną), pelno (nuostolių) ataskaitą (pilną), pinigų srautų ataskaitą, nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitą ir aiškinamąjį raštą. Taip pat privalomas metinis pranešimas

Patiko informacija?

Pasidalink nuoroda su draugais ir kolegomis! Kelkime lietuvių finansinį raštingumą kartu!

Komentarai

Rokas_Lukosius 2016-11-30 17:56:30

Laukiame komentarų!