Balansas

Tema: Finansų analizė

Terminas anglų kalba: Balance Sheet


Balansas / Finansinės būklės ataskaita

Trumpai

Balansas yra viena iš pagrindinių trijų įmonės finansinių ataskaitų (apart pelno/nuostolio ataskaitos ir pinigų srautų ataskaitos). Ši finansinė ataskaita parodo įmonės momentinę finansinę būklę tai dienai (finansinių ataskaitų laikotarpio pabaigai), kuriai balansas yra sudarytas. 

Plačiau

Žiūrėdami į šią įmonės ataskaitą mes galime nusakyti įmonės kapitalo struktūrą, įsiskolinimo lygį, finansinį likvidumą, apyvartinio kapitalo dydį ir daugelį kitų svarbių finansinių rodiklių. Balansas dažnai vadinamas įmonės finansinės padėties nuotrauka, nes pagal jį galima įvertinti įmonės finansinį sveikumą tam tikram laiko momentui (kuriam balansas yra sudarytas): ga;o,a įvertinti kiek įmonė turi nuosavų lėšų, kiek skolų, kokia jos turto struktūra.

Remiantis balanso duomenimis skaičiuojami įmonės finansinio patikimumo rodikliai (pvz. D/E - skolos ir turto santykis), pagal kuriuos esami klientai, tiekėjai ar kiti partneriai gali įsivertinti bendradarbiavimo riziką. (Taipogi, įmonės rizikingumas gali būti vertinamas ir skaičiuojant kombinuotus rodiklius, apimančius tiek balanso, tiek ir pelno/nuostolių ataskaitos duomenis, pvz. D/EBITDA).

Praktikoje galima sutikti įvairaus detalumo balansų, taip pat dalinai sudarytų iš skirtingai vadinamų eilučių (jei analizuosite skirtingų valstybių balansus), tačiau visuose balansuose yra trys pagrindiniai blokai: turtas, įsipareigojimai ir nuosavas kapitalas.

Lentelėje rasite pagrindines šioje ataskaitoje sutinkamas eilutes (grupes):

 Pavadinimas

Angliškai

Kas patenka

Paaiškinimas

Trumpalaikis finansinis turtas

Short-term (current) financial assets

Pinigai, pinigų ekvivalentai, indėliai, trumpalaikės investicijos į vertybinius popierius.

Tai iš esmės visi įmonės piniginiai aktyvai (ar tokie, kurie greit gali būti paversti į grynuosius pinigus). Didelės įmonės pinigus paprastai investuoja į vyriausybių obligacijas.

Trumpalaikis nefinansinis turtas

Short-term (current) non-financial assets

Atsargos, gautinos sumos, sumokėti avansai.

Tai turtas, kuris sunaudojamas gamybos procese. Šis turtas yra apyvartinio kapitalo dalis, ir dažniausiai didelė šio turto proporcija būna gamybinėse ar prekybinėse įmonėse. 

Ilgalaikis materialus turtas

Long-term (non-current) tangible assets

Nekilnojamas turtas, gamybinė įranga, transportas, administracinė įranga.

Gamybinėse įmonėse tai pagrindinė turto grupė, reikalinga efektyviam gamybos procesui. Taip pat reikšmingą ilgalaikį materialų turtą gali turėti ir kitos įmonės. 

Ilgalaikis nematerialus turtas

Long-term (non-current) non-tangible assets

Turimi patentai, prestižas, licencijos, investicijos į asocijuotas įmones, ilgalaikės gautinos sumos.

Paprastai daugiau šio tipo turto turi tik didesnės ar nestandartinės įmonės. Mažesnėms įmonės tai paprastai apsiriboja ties programinės įrangos licencijomis.

 

Nuosavas kapitalas

Equity

Akcinis kapitalas, rezervai, nepaskirstytas pelnas, kapitalo premija.

Nuosavas kapitalas dar vadinamas nuosavybe ar buhalterine verte parodo įmonės akcininkų nuosavybę, ir yra lygus visam turtui minus visi įsipareigojimai.

Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai

Short-term (current) financial liabilities

Paimtos trumpalaikės paskolos ir kreditai, ilgalaikių paskolų einamųjų metų dalis.

Čia patenka trumpesni nei metų trukmės įsipareigojimai, už kuriuos įmonė moka palūkanas.

Trumpalaikiai nefinansiniai įsipareigojimai

Short-term (current) non-financial liabilities

Mokėtinos sumos tiekėjams, mokesčiai valstybei, atlyginimai, kita.

Trumpesni nei metų trukmės įsipareigojimai, už kuriuos įmonė nemoka palūkanų. Šis grupė mažina apyvartinį kapitalą.

Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai

Long-term (non-current) financial liabilities

Paimtos ilgalaikės paskolos ir kreditai, išleistos obligacijos.

Ilgesnės nei metų trukmės paskolos (įsipareigojimai, už kuriuos mokamos palūkanos).

Ilgalaikiai nefinansiniai įsipareigojimai

Long-term (non-current) non-financial liabilities

Atidėtasis pelno mokestis, ateinančių laikotarpių įsipareigojimai (pvz., pensijoms, išmokoms).

Įvairūs ilgesni nei metų trukmės įsipareigojimai, už kuriuos įmonė palūkanų nemoka.


Viso turto suma balanse visuomet turi būti lygi nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų sumai (jei yra, įskaitant ir subsidijas bei dotacijas). Nors kartais didesnių įmonių balansinė ataskaita gali turėti ir 'užbalansinių‘ eilučių, kurios tiesiogiai nėra nei įsipareigojimas nei turtas, tačiau esant tam tikroms aplinkybėms gali sukelti ženklų nuostolį ar pelną.

Kiekviena finansinės būklės ataskaita būna sudaroma tam tikrai konkrečiai datai (paprastai fiskalinių metų arba ketvirčio pabaigai) palyginimui įtraukiant ir atitinkamą praėjusį laikotarpį. Kaip ir visos finansinės ataskaitos, balansas gali būti konsoliduotas (visos įmonių grupės) arba atskiras. Analizuojant svarbu atkreipti dėmesį ar skaičiai pateikiami finansinėje ataskaitoje yra vienetais, tūkstančiais, milijonais ar dar kitaip


Balanso analizė ir finansiniai rodikliai

Analizuojant balansą neužtenka paskaičiuoti keletą rodiklių. Įmonių balansai gali atrodyti labai skirtingai priklausomai nuo veiklos srities ir kitų aspektų. 

PROFESIONALI FINANSINIŲ ATASKAITŲ ANALIZĖ - KONSULTACIJOS

* Kad skaičiuoklė tinkamai veiktų, būtina užpildyti visus įvesties duomenis (baltame fone). 

Skaičiuoklėje naudojamų finansinių rodiklių formulės:
 • Debt to Equity (Finansinė priklausomybė) = Grynoji skola / Nuosavas kapitalas
 • Debt to Assets (Įsiskolinimo koeficientas) = Grynoji skola / Turtas
 • Liabilities to Equity (Įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo santykis) = Visi įsipareigojimai / Nuosavas kapitalas.
 • Equity to Asset (Nuosavybės koeficientas) = Nuosavas kapitalas / Turtas
 • Current Ratio (Bendrasis padengimo rodiklis) = Trumpalaikis turtas / Trumpalaikiai įsipareigojimai
 • Cash Ratio (Pinigų padengimo rodiklis) = Finansinis trumpalaikis turtas / Trumpalaikiai įsipareigojimai
 • Apyvartinis kapitalas = Nefinansinis trumpalaikis turtas – Nefinansiniai trumpalaikiai įsipareigojimai
 • WC/Assets (Apyvartinio kapitalo ir turto santykis) = Apyvartinis kapitalas / Turtas
 • Long-Term Debt Ratio (Ilgalaikės skolos rodiklis) = Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai / (Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai + Nuosavas kapitalas)
 • ROA (Turto grąža) = Grynasis pelnas / Visas turtas (laikotarpio pradžios ir pabaigos vidurkis)
 • ROE (Nuosavybės grąža) = Grynasis pelnas / Nuosavas kapitalas (laikotarpio pradžios ir pabaigos vidurkis)

Patiko informacija?

Pasidalink nuoroda su draugais ir kolegomis! Kelkime lietuvių finansinį raštingumą kartu!

Komentarai

Rokas_Lukosius 2016-11-30 17:54:15

Laukiame komentarų!