Finansinių rodiklių analizė

Tema: Finansiniai rodikliai

Terminas anglų kalba: Financial Ratios Analysis


Kainos ir pelno akcijai santykis (Price - earnings ratio P/E)
P/E  = Akcijos rinkos kaina   (Current share price) / Pelnas akcijai   (Earnings per share)

Kainos ir pardavimų bei paslaugų akcijai santykis (Price - sales ratio P/S)
P/S = Akcijos rinkos kaina    (Current share price) / Pardavimai ir paslaugos akcijai   (Sales per share)

Kainos ir buhalterinės vertės santykis (Price-book value ratio P/BV)
P/BV = Akcijos rinkos kaina    (Current share price) / Akcijos buhalterinė vertė (Book value per share)

Įmonės vertės ir EBITDA santykis (enterprise value - EBITDA EV/EBITDA ratio)
EV/EBITDA= Įmonės vertė (Enterprise value) / EBITDA    
Kur:
EV = kapitalizacija    (capitalization) + grynoji skola (net debt) ;
Grynoji skola= ilgalaikiai įsipareigojimai  +  trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai – grynieji pinigai ir jų ekvivalentai 
EBITDA = Pelnas prieš palūkaninius mokėjimus, mokesčius, nusidėvėjimą bei amortizaciją (Earnings before Interest, Tax, Depreciation and Amortization)

Vidutinio turto grąža (Return on average assets, ROAA)
ROAA = Grynasis pelnas    (Net profit) / Vidutinis turtas (Average total assets)

Kur:
Vidutinis turtas (Average total assets) = (Turtas laikotarpio pradžioje (Beginning total assets) + Turtas laikotarpio pabaigoje (Ending total assets)) / 2


Vidutinės savininkų nuosavybės grąža (Return on average equity, ROAE)
ROAE  = Grynasis pelnas    (Net profit) / Vidutinė savininkų nuosavybė (Average shareholders’ equity) 
Kur:
Vidutinė savininkų nuosavybė (Average shareholders’ equity) = (Savininkų nuosavybė laikotarpio pradžioje (Beginning shareholders’ equity) + Savininkų nuosavybė laikotarpio pabaigoje (Ending shareholders’ equity)) / 2

Skolos - nuosavybės koeficientas (Debt - equity ratio) 
D/E = Įsipareigojimai (liabilities) / Savininkų nuosavybė (Shareholders’ equity)
kur įsipareigojimai = ilgalaikiai įsipareigojimai + trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai

Patiko informacija?

Pasidalink nuoroda su draugais ir kolegomis! Kelkime lietuvių finansinį raštingumą kartu!