Diskontuotų pinigų srautų metodas (DCF)

Tema: Finansų analizė

Terminas anglų kalba: Discounted Cash Flow, DCF


Trumpai

dcf diskontu pinigu srautai

Diskontuoti pinigų srautai – tai į dabartinę vertę perskaičiuoti (diskontuoti) ateities pinigų srautai. Kitaip sakant, ta pati pinigų suma ateityje nėra lygi tai pačiai sumai dabar, o diskontavimas – tai ateities pinigų perskaičiavimas į dabartinę vertę. Šis metodas itin universalus, ir gali būti pritaikytas įvairiems finansiniams skaičiavimams. 

Plačiau

Diskontuotų pinigų srautų metodas gali būti naudojamas vertinti bet kuriam turtui (investicijoms), kuris generuoja, ar generuos pinigus ateityje. Remiantis šiuo metodu galima įvertinti įmones (akcijas), nekilnojamą turtą, obligacijas ir kt.

Žvelgiant bendrai, šis vertinimo metodas, greičiausiai, populiarumu nusileidžia tik palyginamosios analizės metodui. Bet dėl šio metodo detalumo, apibrėžtumo bei universalumo, jis yra dažniau naudojamas finansų srities profesionalų. Tuo tarpu jį naudoti individualiems investuotojams nėra daug prasmės: detaliai įvertinti įmonę gali užtrukti kelias dienas ar net savaites, o nepatyręs skaičiuotojas neabejotinai pridarys klaidų, kurios jo darbo rezultatą pavers mažaverčiu.


Diskontuotų pinigų srautų skaičiavimas

Nors sakoma, geriau duoti meškerę, o ne žuvį, nėra daug prasmės čia pateikinėti diskontavimo formulių, nes realiai niekas (apart studentų) „rankiniu“ būdu tokių dalykų nebeskaičiuoja. Vietoj formulių, geriau įkelsiu skaičiavimo DCF pavyzdį Excel lentelėje (failas šiek tiek žemiau), kur galite pamatyti kaip atrodo diskontuoti pinigų srautai ir kaip toks modelis realiai veikia.


Diskontuotų pinigų srautų metodo pavyzdys (Excel) Download File

Vertinant įmones, praktikoje, kaip ir pavyzdyje dažniausiai prognozuojamas 5 metų srautas, tačiau priklausomai nuo aplinkybių terminas gali būti ir kitoks (jei viskas paskaičiuota teisingai, tai neturi daryti įtakos gautai vertei). 

Taip pat pagal aukščiau pateiktą pavyzdį, galite matyti, kad didžiausią reikšmę turi trys dalys:

  • Pinigų srauto prognozė
  • Likutinė (amžinoji) vertė
  • Diskonto norma

Taigi toliau apie kiekvieną iš šių dalių atskirai. 


Pinigų srauto prognozavimas

Kalbant apie įmonės pinigų srautą, pirmiausia reiktų akcentuoti, kad čia kalbame apie ‚firmos‘, ne ‚nuosavybės‘ generuojamą pinigų srautą. Jis susideda iš šių dalių:

  • EBIT (pelnas prieš mokesčius ir palūkanas) – lemiama pinigų srauto dalis, nes jei įmonė neuždirba pelno, mažai tikėtina iš jos sulaukti teigiamo pinigų srauto. EBIT prognozavimas yra sudėtinga ir jautri vertinimo dalis. Norint, kad prognozės būtų bent daug maž teisingos, reikia puikiai pažinoti rinką ir patį verslą. 
  • Mokesčiai paprastai skaičiuojami naudojant ‚efektyvią pelno mokesčio normą‘ galiojančią toje šalyje. Jei kompanija tarptautinė ir veikia daugelyje šalių, tuomet rekomenduotina paskaičiuoti svertinę vidutinę normą atsižvelgiant į pajamų pasiskirstymą pagal šalis. 
  • Nusidėvėjimas ir amortizacija – viena lengviau įvertinamų dalių. Skaičiuojant apytiksliai, galima remtis materialaus ilgalaikio turto kiekiu ir istorine ‚nusidėvėjimo norma‘. Vertinant detaliau reiktų skaičiuoti būsimą nusidėvėjimą pagal faktines įmonės turto rūšis ir nusidėvėjimo normas atitinkančias įmonės apskaitos politiką. 
  • Apyvartinio kapitalo pokyčiai nuspėjami gan sunkiai, tačiau tikslumas  čia neturi tiek daug įtakos ilguoju laikotarpiu (nepadarant klaidų likutinėje/amžinojoje vertėje). Apyvartinio kapitalo poreikis turi būti priderintas prie įmonės pajamų dinamikos. 
  • Investicijos į ilgalaikį turtą – taip pat neatsiejama pinigų srauto dalis. Žvelgiant giliau, reiktų atskirai traktuoti investicijas skirtas verslo plėtrai, bei investicijas verslui palaikyti. Investicijos plėtrai turi būti susiję ir su realiomis galimybėmis, ir su pajamų prognoze, bei tokių investicijų rinkos kainomis. Tuo tarpu investicijos veiklos palaikymui itin susiję su įmonės turto nusidėvėjimo lygiu.

 
Likutinė (amžinoji) vertė

Nors paprastai likutinės vertės apskaičiavimui palyginti tenka nelabai daug dėmesio, tačiau realybė tokia, kad dažniausiai būtent tęstinė (likutinė) vertė dažniausiai sudaro 60%-80% nuo visos įmonės vertės.  

Praktikoje naudojami trys pagrindiniai metodai likutinei vertei nustatyti:

1. Amžinosios vertės modelis (perpetuity value model) – dažniausiai naudojamas metodas. Jis taikomas beveik visuomet, kai nėra kliūčių nustatant stabilų (nebėra veiksnių keisiančių jį toliau) ateities periodų srautą. 

Tęstinė vertė = ‘Koreguotas paskutinių metų pinigų srautas’ / (‘Diskonto norma’ – ‘Amžinojo augimo norma’) 

Koreguotas paskutinių metų pinigų srautas’ – tai grynasis pinigų srautas, kurį vertinama įmonė (ar kitas objektas) yra pajėgi generuoti ilguoju/neribotu laikotarpiu. Paprastai šiam dydžiui nustatyti naudojamas paskutinių prognozuojamų metų srautas, tačiau reikia nepamiršti atlikti apyvartinio kapitalo ir lėšų investicijoms įtakos koregavimus.
‘Diskonto norma’ – aprašyta žemiau.
‘Amžinojo augimo norma’ – tai procentinis dydis, kuriuo tikimasi įmonės srautas vidutiniškai augs labai ilgu laikotarpiu. Priklausomai nuo verslo sektoriaus, esant normalioms infliacijos sąlygoms, šis dydis turėtų būti 1%-4% ribose. Net poros procentų šios normos pakitimas turės ženklią įtaką galutiniam rezultatui.

2. Palyginamosios analizės metodas (relative valuation) – paremta nagrinėjamos įmonės rinkos rodiklių lyginimu su panašiomis kotiruojamomis įmonėmis. Remiantis šiuo metodu gali būti naudojamos tiek vidutinės rodiklių reikšmės vertinimo metu, tiek istoriniai vidurkiai.

3. Likvidacinės vertės metodas (asset sale value method) – taip pat naudojamas ‚likutinei vertei‘ nustatyti. Jis labiau tinkamas, kai vertinamas objektas yra ypatingai likvidus (arba tokiu taps ateityje). 


Diskonto norma

Tai rodiklis, kuris parodo kiek nuvertėja pinigai ateityje lyginant su dabartine jų verte. Žinoma, tai subjektyvus rodiklis, tačiau praktikoje yra nusistovėjusios tam tikros normos, kurios laikomos realiomis. Savo esme diskonto norma yra sudaryta iš dviejų dalių: nerizikingos palūkanų normos ir rizikos premijos.

Dažniausiai diskonto normai nustatyti naudojamas WACC (svertinių kapitalo kaštų) metodas, kuriuo remiantis pagal sudaromas proporcijas iš skolinto kapitalo bei nuosavo kapitalo skaičiuojama vidutiniai kapitalo kaštai, kurie ir sudaro diskonto normą. 

WACC = Nuosavo kapitalo dalis * Nuosavo kapitalo kaštai + Skolinto kapitalo dalis * Skolinto kapitalo kaštai * (1 – Pelno mokesčio norma)

 

Norite įvertinti parduodamą ar perkamą verslą? Reikia nepriklausomo patarimo? Kreipkitės dėl konsultacijos


DCF skaičiuoklė

Patiko informacija?

Pasidalink nuoroda su draugais ir kolegomis! Kelkime lietuvių finansinį raštingumą kartu!

Komentarai

Rokas_Lukosius 2016-11-30 18:27:18

Laukiame komentarų!