Skolinto kapitalo kaštai

Tema: Finansų analizė

Terminas anglų kalba: Cost of Debt


Trumpai

Skolinto kapitalo kaštai – tai rodiklis, parodantis kokiomis palūkanomis įmonė skolintųsi lėšas esamomis rinkos sąlygomis. Jei įmonė neturi skolų, realiai ji neturi ir skolos kaštų.

Plačiau

Kadangi kapitalo kaštai susideda iš dviejų dalių: nuosavo kapitalo kaštų ir skolinto kapitalo kaštų, iš jų išvesti svertiniai kapitalo kaštai (WACC) naudojami kaip diskonto norma piniginių srautų diskontavimo metode.

Skolos kaštai turi atspindėti kokias palūkanas įmonė mokėtų norėdama pasiskolinti lėšas ilgalaikiam terminui (nuo 5 metų), atsižvelgiant į skaičiavimo metu esančią rinkos situaciją.


Skolos kapitalo kaštų skaičiavimas


Skolinto kapitalo kaštus galima nustatyti keliais metodais:

1) Tiksliausias metodas įmanomas tuomet, jei įmonė turi išleistų obligacijų, kurios kotiruojamos vertybinių popierių biržoje. Tokiu atveju skolos kaštais galima laikyti tos įmonės obligacijų pajamingumą (‚yield to maturity‘) tuo metu esantį rinkoje. Geriau jei tai ilgesnės trukmės obligacijos. Deja, paprastai tik didžiosios kompanijos, kurių Lietuvoje praktiškai nėra, išleidžia tokias obligacijas.

2) Skolos kaštai = nerizikinga palūkanų norma + kredito rizikos premija (banko marža)
Kadangi nerizikinga palūkanų norma visuomet yra žinomas dydis, tai skolos kaštus galime apskaičiuoti žinodami kokią maržą prie tarpbankinių palūkanų normų bankas taiko įmonei išduodamas kreditus (tą dažnai galima rasti ataskaitoje).  Jei tokios maržos rasti nepavyksta, galima ieškoti kokios rinkoje yra maržos įmonių, turinčių tokį pat kredito reitingą kaip ir nagrinėjamoji įmonė.

3) Paskutinis, beje, ir mažiausiai tikslus metodas turėtų būti naudojamas tik tuomet, kai trūksta duomenų pasinaudoti pirmesniais dviem metodais. Šiuo atveju pagal įmonės finansinėse ataskaitose (balanse ir pelno/nuostolių ataskaitoje) pateiktus duomenis skolos kaštai apskaičiuojami naudojant formulę: skolos kaštai = palūkanos sumokėtos už skolas / finansiniai įsipareigojimai (ilgalaikiai ir trumpalaikiai vidutiniškai per metus).

Visi šie trys minėti metodai padės įvertinti ikimokestinius skolos kaštus. Taip pat reiktų atkreipti dėmesį jei analizuojama tarptautinė kompanija – veikianti keliose regionuose ir besiskolinanti keliomis valiutomis, kapitalo kaštų įvertinimas kaip ir visas diskontuotų pinigų srautų modelis pasidaro gerokai komplikuotesnis. 

Patiko informacija?

Pasidalink nuoroda su draugais ir kolegomis! Kelkime lietuvių finansinį raštingumą kartu!

Komentarai

Rokas_Lukosius 2016-11-30 18:33:22

Laukiame komentarų!