Turtas

Tema: Finansų analizė

Terminas anglų kalba: Assets


Trumpai

Turtas – iš esmės bet koks resursas, turintis vertę. Tai nekilnojamas turtas, pinigai, vertybiniai popieriai, įranga ir bet koks kitoks turtas, turintis tam tikrą vertę rinkoje. 

Plačiau

Bendrosiose gyvenimo srityse turtas gali būti labai įvairus ir turėti įvairių klasifikacijų. Tuo tarpu jei kalbėsime apie įmonių turtą, tai čia jis turi gan aiškią struktūrą, kurią lemia finansinė įmonių apskaita ir ją apibrėžiančios taisyklės.

Visas įmonės turtas yra atspindimas balanse (viena iš pagrindinių įmonių finansinių ataskaitų), balanso sudarymo dienai. Įmonės apskaitoje galima išskirti šias pagrindines turto grupes:

  • Ilgalaikis materialusis turtas - ši turto grupė gamybos įmonėse paprastai būna pagrindinė ir yra reikalinga efektyviam gamybos procesui. Taip pat reikšmingą ilgalaikį materialų turtą gali turėti ir kitos įmonės: mažmeninės prekybos, statybos ir pan. Paslaugų įmonėse čia dažniausiai pateks automobiliai, biuro technika ir pan. Šią turto grupę sudaro nekilnojamas turtas, gamybinė įranga, transportas, administracinė įranga.
  • Trumpalaikis finansinis turtas – likvidžiausias įmonės turtas, kas daugeliu atveju yra piniginiai aktyvai (ar tokie, kurie greit gali būti paversti į grynuosius pinigus). Didelės įmonės pinigus paprastai laiko ne tik sąskaitoje, bet investuoja į likvidžius bei saugius vertybinius popierius. Šią turto grupę sudaro pinigai, pinigų ekvivalentai, indėliai, trumpalaikės investicijos į vertybinius popierius.
  • Trumpalaikis nefinansinis turtas  - tai turtas, kuris yra suvartojamas pagrindinės veiklos procese. Šis turtas yra apyvartinio kapitalo dalis, ir dažniausiai didelė šio turto proporcija būna gamybinėse ar prekybinėse įmonėse. Šią turto grupę gautinos sumos, atsargos, sumokėti avansai.
  • Ilgalaikis nematerialusis turtas - paprastai daugiau šio tipo turto turi tik didesnės ar nestandartinės įmonės, kurių verslas remiasi "know-how" ar patentais. Mažesnės bei vidutinės įmonės paprastai šioje grupėje išskiria tik programinės įrangos licencijas. Šią turto grupę sudaro turimi patentai, licencijos, prestižas, investicijos į asocijuotas įmones.

Balanse esanti turto vertė nebūtinai bus lygi realiai turto rinkos vertei. Ypač smarkiai gali skirtis ilgalaikio turto vertė, jei jis buvo įgytas labai senai, ir įmonės apskaitoje jis apskaitomas įsigijimo verte (bei dar su atitinkamu nusidėvėjimu). 

Patiko informacija?

Pasidalink nuoroda su draugais ir kolegomis! Kelkime lietuvių finansinį raštingumą kartu!

Komentarai

Rokas_Lukosius 2016-11-30 18:15:13

Laukiame komentarų!