Finansinių duomenų tikrinimas


Pagrindinis darbas, atliekamas finansinio įmonės patikrinimo metu - yra visų jos finansinėse ataskaitose esančių finansinių duomenų patikrinimas. Keli esminiai skirtumai įmonės pelno nuostolio ataskaitoje ar balanse gali turi milžinišką poveikį įmonės vertei. Finansinio patikrinimo tikslas ir yra patikrinti šių finansinių duomenų tikslumą, taip pat nustatytas galimas rizikas, kurios net ir esant teisingai informacijai finansinėse ataskaitose gali turi ženklią įtaką būsimiems rezultatams. 

Toliau pažymėti pagrindiniai momentai, nagrinėjami finansinių ataskaitų patikrinimo metu.


Finansinės ataskaitos

 • Audituotos finansinės ataskaitos, parengtos pagal Lietuvos apskaitos principus ir tarptautinius finansinės apskaitos standartus (jei paruoštos).
 • Didžioji knyga.
 • Mėnesinės tarpinės finansinės ataskaitos (valdymo ataskaitos).
 • Mėnesinės pelno (nuostolių) ataskaitos ir mėnesiniai balansai.
 • Įmonių apskaitos politika.
 • Konsoliduotos finansinės ataskaitos (jei paruoštos).


Pardavimai

 • Mėnesinės pardavimų analizės pagal pardavimų tipą (pvz., naujos buitinės technikos pardavimai, naudotos buitinės technikos pardavimai, periodinė priežiūra ir remontas, atsarginės dalys, garantinės remonto paslaugos, kita).
 • Pardavimų analizės pagal pardavimų tipą (pvz., naujos buitinės technikos pardavimai, naudotos buitinės technikos pardavimai, periodinė priežiūra ir remontas, atsarginės dalys, garantinės remonto paslaugos, kita) detalizuotos pagal kiekvieną sutartį.
 • Pardavimų analizė pagal kliento tipą (individualūs klientai, privačios įmonės, viešosios įstaigos, kita).
 • Pateikite 10 didžiausių klientų sąrašą.
 • Buitinės technikos pardavimų analizė, detalizuota pagal pardavimo kanalus (mažmeniniai pardavimai, didmeniniai pardavimai, viešieji konkursai, kita).
 • Pardavimų detalizavimas pagal kiekvieną buitinės technikos modelį (tipą, prekės ženklą) vertine ir kiekine išraiška, atitinkančiomis naujos ir naudotos buitinės technikos pardavimų duomenis.
 • Pardavimo nuolaidų politika, taikyta.
 • Bendra nuolaidų, suteiktų klientams suma.


Savikaina/bendrasis pelningumas

 • Mėnesinės savikainos analizės pagal pardavimų tipą (pvz., naujos buitinės technikos pardavimai, naudotos buitinės technikos pardavimas, periodinė priežiūra ir remontas, atsarginės dalys, garantinės remonto paslaugos, kita).
 • Savikainos/ bendrojo pelningumo analizė pagal kliento tipą (individualūs klientai, privačios įmonės, viešosios įstaigos, kita).
 • Buitinės technikos savikainos/bendrojo pelningumo analizė detalizuota pagal pardavimo kanalus (mažmeniniai pardavimai, didmeniniai pardavimai, viešieji konkursai, kita).
 • Pateikite pirkimų informaciją, detalizuotą pagal pirkimo valiutą.


Veiklos sąnaudos

 • Pardavimo sąnaudų detalizavimas.
 • Bendrųjų ir administracinių sąnaudų detalizavimas pagal sąnaudų rūšis.


Kitos veiklos pajamos ir sąnaudos

 • Kitos veiklos pajamų ir sąnaudų detalizavimas.
 • Finansinės veiklos pajamų ir sąnaudų detalizavimas.


Kita informacija

 • Informacija apie visas taikytas skatinamąsias priemones, įskaitant pardavimo bonusus, nuolaidas ir pan. ir jų įtaką pelno (nuostolio) ataskaitai.
 • Informacija apie demonstracinės produkcijos (jei tokia yra) įtaką pelno nuostolio ataskaitai bei informaciją apie tokios produkcijos nudėvėjimą apskaitos tikslais.
 • Informacija apie nepasikartojančias (vienkartines) pajamas ir sąnaudas.
 • Draudimo pretenzijos, pripažintos pajamomis.
 • Pelnas (nuostoliai) iš ilgalaikio turto pardavimų.
 • Ilgalaikio turto, atsargų ar kiti nurašymai, pripažinti sąnaudomis.
 • Sumokėtos ar gautos baudos per.
 • Apskaitos politikos keitimo aprašymas ir jų įtaka finansinėms ataskaitoms.
 • Auditorių pasiūlytų koregavimų, nepadarytų įmonių finansinėse ataskaitose, detalizavimas.


Apyvartinis kapitalas
Pateikite mėnesinę apyvartinio kapitalo analizę pagal žemiau nurodytas sudedamąsias dalis:

 • - Atsargos
 • - Gautinos sumos
 • prekybinės
 • kitos gautinos sumos
 • - Mokėtinos sumos
 • prekybinės
 • kitos mokėtinos sumos
 • Pateikite informaciją apie standartinius atsiskaitymo laikotarpius: 
 • - gautinų sumų 
 • - mokėtinų sumų
 • Pateikite informaciją, kaip yra valdomos gautinos ir mokėtinos sumos
 • Ilgalaikis turtas
 • Ilgalaikio turto sąrašas (reikalinga ši informacija: ilgalaikio turto pavadinimas, įsigijimo vertė, sukauptas nusidėvėjimas, likutinė vertė, nusidėvėjimo norma, mokestinė nusidėvėjimo norma, jei skirtinga nuo finansinės).
 • Laikinai nenaudojamo turto iššifravimas.
 • Nereikalingo turto ar kito nenaudojamo turto iššifravimas.
 • Informacija apie turtą, įsigytą dėl apskaitos, mokesčių optimizavimo ar kitų tikslų, nesusijusių su verslu FY07.
 • Per mažai įvertinto ar pervertinto ilgalaikio turto sąrašas
 • Investicijų į ilgalaikį turtą aprašymas, suskirstytas pagal investicijos tipą (t.y. išlaikymas, plėtimasis).
 • Nebaigtos statybos detalizavimas.
 • Įsipareigojimų įsigyti ilgalaikį turtą.
 • Patalpų nuomos sutartys.
 • Kitos reikšmingos ilgalaikio turto nuomos sutartys.


Atsargos

 • Atsargų detalizavimas pagal tipą skaidant į šias rūšis:
 • - nauja buitinė technika
 • - naudota buitinė technika
 • - atsarginės dalys
 • - sunaudojamos atsargos/kitos atsargos
 • Naujai ir naudotai buitinei technikai; buitinės technikos, įsigijimo kaina, dabartinė vertė atsargose (jei skirtinga) ir įsigijimo data.
 • Pateikite atsarginių dalių senėjimo analizę. Rekomenduojama tokia analizė:
 • - atsargos, kurių yra mažiau nei parduodama per vienerius metus
 • - atsargos, kurių yra daugiau nei parduodama per vienerius metus bet mažiau nei dvejus metus
 • - atsargos, kurių yra daugiau nei parduodama per dvejus metus
 • Jei garantinio remonto paslaugos, už kurias nėra pateiktos sąskaitos, yra įtrauktos į atsargų vertę, pateikite šių sumų senėjimo analizę
 • Pateikite informaciją apie atidėjimus atsargų vertei bei informaciją apie pasikeitimų atidėjimuose atsargoms.


Atsargų inventorizacija

 • Pateikite išsamią informaciją apie paskutinę atliktą atsargų inventorizaciją
 • Informacija apie rastus neatitikimus ir finansinėse ataskaitose padarytus koregavimus.
 • Pateikite apibendrintą informaciją apie atsargų planavimo ir valdymo procedūras.

Gautinos sumos

 • Gautinų sumų senėjimo analizė:
 • - nepradelsta
 • - pradelsta daugiau kaip 1 mėn. bet mažiau nei 3 mėn.
 • - pradelsta daugiau nei 3 mėn.
 • Gautinų sumų senėjimo analizė;
 • Gautinų sumų analizė pagal šias grupes:
 • - gautinos sumos, susijusios su pardavimų skatinimais/premijomis (bonusais)
 • - sąskaitos, pateiktos už atliktą garantinį remontą
 • - kitos gautinos sumos
 • Kitų gautinų sumų/ išankstinių apmokėjimų detalizavimas.


Kitas turtas

 • Kito turto detalizavimas aprašant jo naudojimą veikloje bei galimą vertę ar galimai atsirasiančius kaštus.


Mokėtinos sumos

 • Mokėtinų sumų detalizavimas, įskaitant pilną sąrašą mokėtinų sumų pagal kiekvieną tiekėją.
 • Pradelstų mokėtinų sumų iššifravimas.
 • Pateikite kitų mokėtinų sumų detalizavimą.


Atidėjimai ir sukaupimai

 • Atidėjimų ir sukaupimų detalizavimas ir judėjimas kiekvienoje didžiosios knygos sąskaitoje.


Paskolos/lizingas

 • Paskolų ir lizingo įsipareigojimų detalizavimas.
 • Įkeisto turto aprašymas.


Kiti įsipareigojimai

 • Kitų įsipareigojimų detalizavimas.


Prognozės

 • Biudžetai ir prognozės laikotarpiams ir pagrindinės prielaidos, naudotos prognozinei informacijai sudaryti.


Darbuotojai

 • Išnagrinėti ir pristatyti kiekvieno verslo (įmonės) organizacinę struktūrą.
 • Darbuotojų skaičius pagal atliekamas funkcijas ir padalinius laikotarpiais.
 • Informacija apie įdarbinimo sąlygas ir priedų (įskaitant nepinigines išmokas), taikomų darbuotojams, aprašymą.
 • Informacija apie darbo apmokėjimo sąnaudas.
 • Informacija atostogų rezervo paskaičiavimui (nepanaudotos atostogų dienos ir vidutinis darbuotojo darbo užmokestis).


Tarpusavio santykiai tarp grupės įmonių

 • Pardavimų ir pirkimų tarp grupės įmonių detalizavimas.
 • Kitų sandorių (paskolų, nuomos, valdymo paslaugų teikimo ir t.t.) tarp grupės įmonių detalizavimas.
 • Detali informacija apie likučius tarp grupės įmonių.


Asocijuotų šalių sandoriai

 • Detali informacija apie sandorius su asocijuotomis šalimis.


Sutartys

 • Sutartys su kiekvienu gamintoju (arba 10 didžiausių).
 • Kitos reikšmingos tiekimo sutartys.
 • Pardavimų su 10 didžiausių pirkėjų (arba kiekvienu) sutartys.
 • Reikšmingos draudimo sutartys.
 • Visos paskolų sutartys.
 • Reikšmingos nuomos sutartys.
 • Išduotų garantijų, ar kitų prisiimtų įsipareigojimų už trečias šalis, aprašymas.
 • Informacija apie teismo bylas, kuriose dalyvavo įmonės.

 Konsultacijos

 • Nespėjate susitvarkyti su įmonės finansų valdymu?
 • Planuojate verslo investicijas, bet negalite apsispręsti ar verta investuoti?
 • Nesate tikri, ar įmonė dirba pakankamai efektyviai? 
 • Norite pirkti ar parduoti verslą, bet trūksta žinių?

Šiais ir kitais rūpimais finansiniais klausimais -

                      kreipkitės dėl profesionalios finansų konsultacijos

Konsultuoja Finansistas.net autorius.