Pelno maržų skaičiavimas  
  Pajamos mln. EUR    
  Grynasis pelnas mln. EUR    
  Pelno mokestis mln. EUR    
  Palūkanų sąnaudos mln. EUR    
  Palūkanų pajamos mln. EUR    
  Nusidėvėjimas mln. EUR    
  Amortizacija mln. EUR    
  Grynoji marža      
  EBIT marža      
  EBITDA marža      
  * Visi duomenys įvedami tam pačiam laikotarpiui, kuriam pelno marža skaičiuojama. Paprastai visi reikalingi duomenys randami pelno/nuostolių ataskaitoje. Jei 'nusidėvėjimo' ir 'amortizacijos' ten nėra, jų reikėtų ieškoti pinigų srautų ataskaitoje arba aiškinamajame rašte. Nusidėvėjimas ir amortizacija reikalingi tik EBITDA maržai skaičiuoti.  
Sukurta: Finansistas.net